Login

Privacy Policy 

Privacybeleid

Dit privacybeleid is van toepassing op (i) de persoonsgegevens die STVV NV, met maatschappelijke zetel te Tiensesteenweg 168, 3800 Sint-Truiden en ingeschreven in de K.B.O. onder nummer BTW BE0845.049.251 (hierna: “STVV” of “wij”) via de website www.stvv.com (hierna: “Website”) en/of n.a.v. offline balie-verkoop “tickets” en “dineren op Stayen” verzamelt en (ii) het gebruik ervan voor o.m. uitvoering van de afgesloten overeenkomst en/of (gepersonaliseerde) marketing doeleinden door STVV.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?

Persoonsgegevens die u ons meedeelt:
– Bij een bezoek aan de Website verkrijgen wij uw IP-adres en uw taalkeuze (“technische informatie”),
– Bij registratie op de STVV nieuwsbrief: uw naam en e-mailadres;
– Bij registratie voor “tickets” (via Website en offline) verkrijgen wij uw naam en voornaam, adresgegevens, geboortedatum, e-mailadres en telefoonnummer;
– Bij registratie voor “dineren op Stayen” (via Website en offline) verkrijgen wij uw naam en voornaam, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer en eventuele specifieke voedingswensen;

Hoe verzamelen wij persoonsgegevens van u?

Wij verzamelen uw persoonsgegevens op verschillende manieren:
– Door middel van cookies (zie Cookie beleid),
– Door middel van een registratieformulier (voor de STVV nieuwsbrief, “tickets” en “dineren op Stayen”),

Waarom verzamelen wij persoonsgegevens van u? (doeleinden)

Wij verzamelen technische informatie voor het verzorgen en verbeteren van de Website en het opmaken van anonieme bezoekersstatistieken.

Wij verzamelen uw persoonsgegevens met het oog op (i) het leveren en factureren van uw bestelling (“tickets”, “dineren op Stayen”) en/of (ii) het toesturen van een nieuwsbrief en/of (gepersonaliseerde) marketing.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken? (rechtsgrond)

Uw technische informatie mogen wij verwerken omdat u enerzijds hiervoor toestemming geeft via de “cookie-banner” (Cookie beleid) en anderzijds omdat het kadert in ons gerechtvaardigd belang om onze Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren.

Uw persoonsgegevens mogen wij verwerken om de overeenkomst uit te voeren. Bijkomend zijn wij als voetbalclub wettelijk verplicht om elke toeschouwer in het stadium te kunnen identificeren.

Uw persoonsgegevens mogen wij verwerken om u een nieuwsbrief en/of (gepersonaliseerde) marketing te versturen:

  • Indien u zich hebt ingeschreven op de STVV nieuwsbrief via de Website heeft u ons de toestemming gegeven om de nieuwsbrieven te versturen. Deze toestemming kan steeds ingetrokken worden.
  • Indien u een abonnement (Binkenkaart) hebt aangekocht dan sturen wij u een nieuwsbrief en een abonnementenmagazine op basis van ons gerechtvaardigd belang.
  • Indien u een reservatie heeft gemaakt voor “dineren op Stayen” dan sturen wij u een nieuwsbrief op basis van ons gerechtvaardigd belang.

Delen wij uw persoonsgegevens met derden?

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen uw persoonsgegevens worden gedeeld met derde ontvangers: denk maar bijvoorbeeld aan de maker/hoster van onze Website, de bank/betalingsdienstverlener, de cateraar, de drukker. Wij garanderen dat alle derde ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van uw persoonsgegevens.

STVV zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren of commercieel ter beschikking stellen aan derden (inclusief de commerciële partners van STVV), tenzij met uw voorafgaande toestemming.

Hoelang houden wij uw persoonsgegevens bij?

Uw persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor zo lang als nodig om de doeleinden te bereiken. Zij zullen dus worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om de doeleinden te realiseren of aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding of in het kader van de specifieke voetbalwetgeving).

Wat met links naar derde websites, vb. online fanshop?

De online fanshop van STVV wordt uitgebaat door een derde partij (‘Belgoshop’). De privacyvoorwaarden kun je vinden op www.belgoshop.com/nl/service/privacy-policy.

STVV is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waarnaar gelinkt wordt vanop STVV door de beheerder of bezoekers. De bezoeker is er zich van bewust dat de privacy van andere websites kan verschillen van STVV.

Welke technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen hebben wij genomen om uw persoonsgegevens te beschermen?

Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze persoonsgegevens: o.m. een SSL-certificaat, de persoonsgegevens zijn enkel toegankelijk voor beheerderaccount, ...

In geen geval kan STVV aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Welke zijn uw rechten ?

U heeft volgende rechten: Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens.

Indien de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u natuurlijk over het recht om die toestemming in te trekken.

Om uw rechten uit te oefenen volstaat het om ons te contacteren, hetzij per e-mail, naar privacy@stvv.com of per post naar Tiensesteenweg 168, 3800 Sint-Truiden. Wij doen er alles aan om u zo snel mogelijk te beantwoorden en uiterlijk binnen de 30 dagen.

Hierbij kan een extra identificatie gevraagd worden ter legitimatie.

Waar kunt u een klacht indienen?

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevens-beschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00,
e-mail: contact@apd-gba.be